"Wij zien eerst de mens, uniek en betekenisvol. Dan blijkt er veel mogelijk."

Visie

Wij zien eerst de mens, uniek en betekenisvol. Dan blijkt er veel mogelijk. Mensen met dementie vinden aansluiting, doen mee, voelen zich gezien, terwijl hun partners en/of mantelzorgers worden ontlast en ondersteund. 

Missie

Iedere Amsterdammer leeft in een 100% sociale en energierijke buurt. Geïntegreerd in het leven van alledag nemen mensen met dementie deel aan de maatschappij en dragen naar vermogen hun steentje bij. Zij participeren actief in de samenleving en zetten hierbij hun talenten in. 

Ambitie: ook achter de eigen voordeur!

Wij hebben de ambitie dat in al onze locaties mensen met dementie welkom zijn en wij zorgen voor een goede route. De Amsterdamse Ontmoetingscentra zijn hierin gespecialiseerd en dragen dit uit aan andere medewerkers binnen Buurtwerk. Zodat meerdere (inloop) locaties dementievriendelijk zijn. De verschillende producten die bij de Ontmoetingscentra zijn geïmplementeerd (DemenTalentDementelcoach, STAR-online, online activiteiten, beeldbellen, opleiden vrijwilligers) worden uitgedragen. Deze aanpak heeft als ambitie dat er dementievriendelijke wijken in Amsterdam zijn. 

Werkwijze

Wij richten ons op mensen met een beginnende dementie tot aan een eventuele opname. De mantelzorgers worden hierbij intensief betrokken en begeleid (geïntegreerde ondersteuning). Er wordt gewerkt met een psychosociale visie. Dit doen we op basis van het adaptatie-coping model. Wij kijken hoe mensen die de diagnose dementie krijgen en de mantelzorger zich aanpassen aan de beperkingen die men ervaart. Er is aandacht voor de persoon die dit overkomt. Er wordt gekeken waar de stress ligt bij die aanpassing, zoals een emotionele balans houden, een positief zelfbeeld behouden, het omgaan met een onzekere toekomst, omgaan met professionals, en het omgaan met sociale relaties. Daarnaast is er een spreekuur voor beiden en worden er lezingen georganiseerd over dementie. 

Ontmoetingcentra 3.0

Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Dat blijkt ook uit onderzoek: zorgende familieleden van mensen met dementie hebben, vergeleken met de algemene bevolking, een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Daarom zijn er de afgelopen twintig jaar in verscheidene regio's in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning krijgen. Met Ontmoetingscentra 3.0 onderzoeken Combiwel Buurtwerk, Alzheimer Nederland, Stichting VU/VUmc, Dirkse Anders Zorgen (DAZ), Dementelcoach en King Arthur Groep de toegevoegde waarde van een breder aanbod aan begeleidingsvormen met als doel de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren.

Julie Meerveld, Alzheimer Nederland: "Met deze ontmoetingscentra nieuwe stijl kunnen mensen met dementie hulp krijgen die nog  beter aansluit op hun wensen. Zo kunnen we thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land verder ondersteunen."

Er zijn drie recent ontwikkelde, effectieve begeleidingsvormen:

  • DemenTalent: stelt mensen met dementie in staat om als vrijwilliger actief te blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deze activiteiten sluiten aan bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen.
  • Dementelcoach: biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij de problemen die zij zelf ervaren als verzorger; daarbij is veel aandacht voor methoden om stress en grensoverschrijdend gedrag te verminderen.
  • STAR e-learning: is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg, en over hoe goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger.

Adaptatie-coping model

Wij werken met een psychosociale visie. Er wordt gekeken hoe mensen die de diagnose dementie krijgen zich aanpassen aan de beperkingen die men ervaart door de ziekte. Veel mensen met dementie ervaren stress. Het kost de mensen veel inspanning om een emotionele balans houden, een positief zelfbeeld te behouden, om te gaan met een onzekere toekomst, het ontwikkelen van een adequate verhouding met de professionals en het onderhouden van sociale relaties (familie, vrienden). Iedereen heeft zijn eigen strategie (coping) om zich aan te passen.  De methodiek heet het adaptatie-coping model (Dröes, RM, 1994). 

AOC's doen er toe, zegt professor R.M. Dröes van de VU

Amsterdamse Ontmoetingscentra doen er toe volgens professor R.M. Droes van de VU

Dementelcoach ondersteunt mantelzorgers

Dementelcoach ondersteunt mantelzorgers en toont begrip

Introductie STAR e-learning door Dr. Franka Meiland

Er Op Uit Dem Combiwel Buurtwerk Dementie en Mantelzorg
sport
DemenTalent foto deelnemers Combiwel Dementie en mantelzorg - zuid
DemenTalent foto deelnemer Combiwel Dementie en mantelzorg4
DemenTalent foto deelnemers Combiwel Dementie en mantelzorg - zuid3